Uudised

Koguduse nõukogu tööst 2020. aastal

Koguduse nõukogu koosolekul 1. märtsil 2020 arutati liikmemaksu suurust.

Arutelu lõppes salajase hääletamisega tulemuse- ga 7-4 ja otsustati järgmist:

  • Nimelise liikmemaksu tasumisega tõestab liige oma kuuluvust koguduse liikmete hulka.
  • EELK Urvaste koguduse maksukohuslased isikud on Urvaste koguduses leeritatud või koguduse liikmeks astunud isikliku avalduse (kirikutäht) alusel.
  • Liikmemaksu alammäär alates 1. jaanuarist 2020 on 25 eurot, soovitus 1% aasta neto sissetulekust.

Liikmemaks tuleb tasuda jooksval aastal ajavahemikus 1. jaanuar -31. detsember. Tasuda võib korraga või osade kaupa. Liikmemaksu tasumise viisi valib maksja ise: seda saab maksta sularahas koguduse kantseleis või tasuda panga kaudu (SEB EE981010402011463004, saaja EELK Urvaste kogudus; Swedbank EE062200221010554707, saaja EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus). Samal koosolekul kinnitati ka koguduse kulude ja tulude aruanne ning võeti vastu eelarve. Juhatuse koosolekuid on 2020. aastal peetud neli. Olulisemad teemad olid eelarve koostamine, Maanteeametile kirja koostamine kiriku ja kalmistuvahelise tee kohta, hoonete kindlustamine, Urvaste kiriku fassaadi värvimine, kirikupargi terrassi ehitus, majandusaasta aruande kinnitamine, päästeameti ettekirjutused, pastoraadi ahjude ja keskkütte paigaldamiseks raha leidmise võimalused, pastoraadi korstnaplekkide uuendamine, varade arvele võtmine ja amortiseerunud vara maha kandmine. Revisjonikomisjon kontrollis 19. veebruaril koguduse raamatupidamist, juhatuse otsuste õiguslikkust ja andis hinnangu 2019. aasta majandusaruandele ja eelarvele. Revisjon leidis, et koguduse raamatupidamine vastab kehtivale seadusandlusele ja raamatupidamisreeglitele. Juhatusele tehti ettepanek varade inventeerimiseks. Juhatuse otsused olid õiguspärased ja hinnang 2019. aasta tulude-kulude aruandele ja 2020. aasta eelarvele anti „hea“.