Kalmistu eeskiri

URVASTE KOGUDUSE SURNUAIA KASUTAMISE EESKIRI.
1. ÜLDOSA.
1.1. Urvaste surnuaed on antud EELK Urvaste koguduse haldusesse Urvaste Vallavalitsuse korraldusega nr.14 , 31.05.1994.a. alusel alates 1.07.1994.a. millega taastati endine olukord.
1.2. Urvaste koguduse surnuaed on avalik matusepaik.
1.3. Kalmistu territoorium on kaardistatud ning looduses märgistab surnuaia piire endise kiviaia alus. Surnuaiale on eraldatud tagavara maa 3,918 ha . See asub väljaspool endist kiviaeda.
1.4. Surnuaed on jagatud 8 kvartaliks ja neid eraldab vahetee.
1.5. Surnuaia peasissekäigu juures on teadetetahvel.
1.6. Käesolevasse eeskirja saab teha muudatusi ja tühistusi Urvaste koguduse juhatus.
2. MATMISE KORD.
2. 1. Matmine võib toimuda , kui surnu omastel on matmisplats. Juhul kui see puudub eraldatakse surnuaiavahi poolt uus plats surmatunnistuse või tuhastamistunnistuse alusel.
2. 2. Ilma surmatunnistuseta saab hauaplatsi surnuaiavahiga kirjalikul kokkuleppel.
2. 3. Iga matmine registreeritakse surnuaiavahi juures selleks ettenähtud raamatusse ja kantakse surnuaia kaardile.
2. 4. Hauakaevamiseks annab loa surnuaiavaht, kui matus on registreeritud ning tasutud surnuaialõiv.
2. 5. Matmine peab toimuma kooskõlas surnuaia planeeringuga.
2. 6. Puusärk või urn tuuakse surnuaiale läbi surnuaia peavärava.
2. 7. Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud maa-alale omavalitsuse kulul.
2. 8. Igale hauaplatsile tuleb asetada rist, plaat või hauasammas ning soovitav on, et oleks märgitud maetute nimed koos sünni-ja surmaajaga.
2. 9. Surnuid võib matta mitte vähem kui 1,8 m. sügavusse arvates maapinnast haua põhjani. Pealematmise puhul mitte vähem kui 1,5 m. Urn asetatakse hauda 1 m. sügavusse käsitsi või lastakse nööridega.
2.10. Matta samale kohale võib mitte enne 30 aasta möödumist, arvates eelmisest matmisest. 2.11.Ühe hauakoha mõõtmed on 1,2×2,5m.
2.12. Haua kaevamist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvale tõstmine ja taaspaigaldamine platsi haldaja soovil toimub matja kulul.
2.13. Matmine toimub kirstuga. Tuhastatud põrmu võib matta koos urniga või ilma selleta.
2.14. Hauaplats korrastatakse peale matust platsi haldaja poolt.
2.15. Kirikupühadel kristlikku matusetalitust üldjuhul ei korraldata.
2.16. Surnute ümbermatmine toimub kohaliku sanitaarorgani nõusolekul, surnuaia haldaja kirjalikul loal ja politsei juuresolekul.
3. SURNUAIA SISEKORD.
3.1. Surnuaed on avalik koht, kus tuleb hoida vaikust, puhtust ja korda.
3.2. Surnuaial on keelatud:
3.2.1. kalme tähistavaid kalmumärke ümber teha , vahetada või kõrvaldada ilma surnuaiavahi loata;
3.2.2.teha hauaplatsi ümber spetsiaalpiirdeid ilma surnuaiavahi loata;
3.2.3.rikkuda kalme tähistavaid kalmumärke, haljastust, murda lilli, risustada territooriumi, jalutada kasse, koeri või muid koduloomi;
3.2.4.sõita jalgrattaga, autoga v.a. eriautod (prügivedu, surnute vedu, kiirabi, veevedu). Muudel juhtudel, kui surnuaiavaht selleks loa annab;
3.3. Eraldi kunstimälestisena kaitse all olevaid hauatähiseid ja piirdeid võib korrastada ainult muinsuskaitseinspektori või surnuaiavahi loal.
3.4. Surnuaial võib suuremaid terveid puid maha lõigata vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja Muinsuskaitseinspektsiooni ühisele metoodilisele juhendile “ Kultuurimälestiste ümbruses säilitamisele või eemaldamisele kuuluvate puude määramine” mis on kinnitatud 27.XI.1995.a.
3. 5. Puid ja põõsaid võib maha lõigata surnuaiavahi loal.
3. 6. Loodusjõudude poolt tekitatud kahjud kannab hauaplatsi valdaja ise.
3. 7. Murdunud puud ja oksad koristab surnuaiavaldaja.
3. 8. Surnuaial tuleb praht panna selleks ettenähtud kohta.
3. 9. Surnuaia külastajad on kohustatud rangelt kinni pidama kehtestatud korrast.
4. SURNUAIAVAHT.
4. 1. Surnuaia haldaja võtab tööle surnuaia ülevaataja ehk surnuaiavahi.
4. 2. Surnuaiavaht saab töötasu EELK Urvaste koguduselt.
4. 3. Surnuaiavaht vastutab surnuaia heakorra ja puhtuse eest.
4. 4. Surnuaiavaht on kohustatud: a) jälgima surnuaial üldist heakorda; b) korrastama ja lumest puhastama surnuaia üldkasutatavad teed, platsid ning hoidma korras surnuaiamaja; c) laenutama surnuaia külastajatele vajaminevat inventari; d) teatama kodanikele kalme tähistavatest kõdunenud kalmumärkidest ja nõudma nende korrastamist, pärast aasta möödumist hoiatamisest need lammutama; e) korrastama peremeheta hauaplatsid; f) tellima veepaaki vee; g) pidama matmiste kohta registrit ning täitma surnuaia kaarti uute hauaplatsidega; h) informeerima hauaplatside haldajaid surnuaia kasutamise eeskirjadest, tehtud muudatustest, täiendustest ja parandustest.
5. HAUAPLATSI KASUTAVA ISIKU KOHUSTUSED.
5. 1. Hauaplatsi kasutav isik on kohustatud talle eraldatud hauaplatsi regulaarselt hooldama.
5. 2. Hauaplatsi kasutav isik on kohustatud täitma surnuaia haldaja hauaplatsi heakorda puudutavaid korraldusi.
5. 3. Hauaplatsi haldaja peab märgistama oma hauaplatsi piirid.
5. 4. Kui hauaplatsi haldaja ei suuda ise hauaplatsi regulaarselt hooldada peab ta sellest teatama surnuaiavahile.
5. 5. Hauaplatsi kasutav isik on kohustatud kinni pidama surnuaia kasutamise eeskirjast.
5. 6. Hauaplatsi haldaja või tema omastele väljastatud “Maksulise matmisplatsi raamat Urvaste surnuaial” on kohustatud need raamatud uuesti registreerima surnuaiavahi juures 1.oktoobriks 2000 aastaks.
6. VASTUTUS.
6. 1. Surnuaia territooriumil toimunud õigusrikkumised toovad rikkujale kriminaal- või administratiivvastutusele võtmise. Vastutuselevõtmine ja karistuse määramine toimub seadusandlusega kehtestatud korras.