Jutlusi

Mihklipäevaks

Peaingel Miikaeli päev ehk Mihklipäev on minu jaoks püha, kus tänan Jumalat Tema armu ja hoolitsuse eest, et ta on kinkinud meile ka rahu ja rõõmu. Täname ka Loojat selle eest, et me saame käia kirikus ning et Ta meie kogudusi   kaitseb.

Uue aasta oikumeeniline palvus

Kirikutornis on kell, mille ülesandeks on anda informatsiooni inimestele nii heast kui halvast. Olla valvel, sest kõik on kaduv ja habras. Olen mõelnud, et kirikutornis olev kell hoiatab, teatab, kutsub ja ka saadab meid.

Oktoobrikuu

Oktoobrikuud nimetatakse  rahvakalendris ka viinakuuks, rehekuuks, kosjakuuks jne.  Kirikukalendris on oktoobrikuus oma tähtpäevad. 9. oktoobril tähistame kirikus kell 11.00  lõikustänupüha, 16. oktoobril on hõimurahvaste palvepäev, 18. evangelist Luuka päev, 23. misjonipüha, 28. Apostlite Siimona ja Juuda päev ehk Simunapäev, 31. oktoobril Usupuhastuspüha.

Võit, uskudes Jumalasse

Iga päev saame erinevate meediakanalite kaudu kogu maailmast uudiseid. Maailm on muutunud just kui väiksemaks. Nii jõuavad meieni erinevad õnnetused Aafrikast või Aasiast, erinevad sündmused meilt ja mujalt. Meedial on suur jõud mõjutada inimest. Oluline on omada informatsiooni, kuid veel olulisem on sellest õiged järeldused teha.

Palvest

Jeesus oli üürikest aega inimesena maailmas, kuid nüüd – ülestõusnud ja taevaläinud Õnnistegijana – on ta Püha Vaimu läbi meie juures. Jeesus palvetas enne ihulikku lahkumist kõigi praeguste ja tulevaste ristiinimeste eest ning ka kogu kiriku eest täna ja tulevikus.

Ülestõusmispüha jutlus

Kristus on surnuist üles äratatud. See kuulutus on kostnud läbi sajandite usklike suust. Jumal on kõik hästi teinud. Jeesuse üles äratamine on ime ja selle tähendus on suurem, kui oskan sellest rääkida. Apostel Paulus ütleb:“ Ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.“(1Kr. 15,4)

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud …

1Jh 2:15–17 Apostel manitseb meid vaatama Jumala poole ja mõtlema oma Loojale. Jumal armastab meid. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus: «Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu» (Jh 3:16)

Tule minuga kirikusse!

Ilm 22:16–17 Jumalal on koguduste jaoks oma saladus. Selle saladuse on ta kogudustele avalikustanud oma ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse läbi. Mõnigi võib öelda, et mis saladus see siis on.

Ustavad pälvivad elupärja.

Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke.