Uudised ja teated

Kogudus aastal 2022

Koguduse tegemised on suunatud kõigile inimestele, kuigi kõnetada suudame vaid neid, kelle südames on ka usku.

2022 aasta oli epideemiast taastumise aasta. Urvaste kirikus toimus 45 jumalateenistust, millest keskmiselt võttis osa 33 inimest, aasta varem oli osavõtjaid keskmiselt 24.

Aasta esimesed kolm kuud koguneti pühapäeviti jumalateenistusteks pastoraati, kus toimus 20 jumalateenistust, keskmiselt 14 osalejaga. Kolme viimase aasta võrdluses tulevad esile juuli ja aasta lõpp, kus on kõige enam muutusi märgata: juuli – 2022 a on teenistuste arv suurem 2021 aastaga võrreldes, kuid osalejate arv väiksem.
November ja detsember – teenistustel osalejate arv on kasvanud, kuigi teenistuste arv on jäänud enam-vähem samaks. Silma hakkab veel, et augustis 2022 on keskmine armulaual osalejate arv võrreldes varasemate aastatega tunduvalt väiksem. Kõige enam jumalateenistusi leiab aset Urvaste kirikus.

Juulikuu oli kirik avatud kõigile teelistele, mida kasutas üle 500 huvilise. Lisaks toimus Urvaste kirikus 20 kontserti. 7. juunil korraldas Antsla Muus ikakool koos Tõrva Muusikakooliga suvealguse kontserdi. Huvitavatest esinemistest toimus 30 aprillil Oulu Illusia tütarlastekoori kontsert. Koostöös Pille Lille muusikutefondiga toimus paar klassikalise muusika kontserti. Emadepäeval esines Heimtali kirikus meie endi kihelkonnast Kairit.EELK Kirikumuusika Liidu korraldatud kontserdisarja „Mu süda ärka üles“ raames toimus orelikontsert „Suvine serenaad“ Anna Humal orelil ja Tõnu Kalm klarnetil. Jõulude ajal pastoraadis esinesid veel Viljandi kultuurikoletsi õpilased Maria-Helene Rajatamm (viiul) Olga Raudonen (tšello) ja Gerda Lõokene (kannel) kavaga „Hingekeeled“.Heimtali kirikus esines jõuluteenistusel Ülar Kõrge. Koguduses tegutses jätkuvalt kirikukoor, kelle esinemised rikastavad jumalateenistusi.

Talituste statistikat vaadates võib öelda, et ristiti 41 inimest. Ristimisvanuste osas on toimunud huvitav pööre pärast 2020. aastat. Nimelt, meeste keskmine ristimisvanus on tõusnud kõrgemaks kui naistel (24/17). Kõige enam on 2022. aastal ristitud inimesi, kelle elukohaks on Antsla (5) ja Võru (5), järgnevad Põlva (4) ja Tartu (3). Leeritati 23 inimest. Leerilastest on naised keskmiselt enamasti nooremad kui mehed(36/33). Laulatati 4 paari). Maeti 82 inimest. Matustest on näha, et naised elavad keskmiselt kauem kui mehed (71/84). Koguduse statistilist arvulist analüüsi aitas koostada Maiu Muru.

Kui palju on Urvaste kogudusel liikmeid? Koguduse liikmeks saab inimene ristimise kaudu. Kui keegi on aga ristitud ja leeritatud mõnes muus kirikus ja avaldab õpetajale soovi saada Urvaste koguduse liikmeks, saadetakse ühiselt tema endisesse kogudusse kirikutähe nõudmine. 2022 aastal ristiti koguduses 41 inimest. Urvaste koguduses lapsena ristitud leerilapsi oli 4 ja varem ristimata leerilapsi oli 17. Leeris käis 23 inimest kellest 2 olid ristitud muus koguduses. Avalduse alusel on üks liige läinud Haapsalu kogudusse. Surmaläbi kustutati hingekirjast 35 inimest. Liitunud kogudusega on 41+ 17= 58inimest ja lahkunud 1+35= 36 inimest. Seega on 2022 aastal kasvanud koguduse 22 hinge võrra. Liikmemaksu kohustus on kõigil leeritatud koguduse liikmetel. 2022 aastal tasus 315 liiget oma maksu. Kahjuks on paljud koguduseliikmed jätnud liikmemaksu tasumata.

Koguduse töö keskmeks ja eesmärgiks on Jumalasõna kuulutamine ja sakramentide jagamine. Kõik muud tegemised on kantud selle eesmärgi täitmisest.
Oktoobrikuus algas pühapäevakool, mis koroona epideemia tõttu aasta esimesel poolel ei toiminud. Kuna siinses piirkonnas on lapsi väheks jäänud, siis osales pühapäevakoolis 4 last Antsalast. Laste ja noorte tööna on õpetaja külastanud Kuldre kooli kevadel ja sügisel ning viinud läbi usuõpetustunde. Lusti lasteaias viib õpetaja läbi igal neljapäeval jalgpalliringi, millest võtab osa 18 last.

Oluline töövaldkond on kodukülastused, kodune armulaud, erapiht ja hingehoidlikud vestlused. Koguduse õpetajal on soov külastada koguduseliikmete kodusid. 2022 aastal sai teoks 24 külastust, 10 inimesele jagati kodus armulauda, haiglas ja hooldekodus sai kokku 49 inimest armulauda.

Koguduse töövaldkonda kuulub veel Urvaste kalmistu, kus omakorda jaotub töö kolmeks: heakord, administratiivne juhtimine ja planeerimine. Heakorra eest hoolitseb kalmistuvaht ja juhtimise osas aitab tööd teha koguduse õpetaja ning planeerimine on valdavalt koguduse juhatuse pärusmaa. 2022 aasta jooksu niideti ja trimmerdati hauaplatsid heinast kahel korral. Jooksvalt saab traktoriga muru niita vaid platsideta piirkonnas. Antsla valla noorte töölaager käis 13-15 juuni kalmistul heakorratöödel. Ilmselt läheb ajalukku Urvaste kalmistu peatee valgustamine, mis sai teoks tänu Antsla valla rahalisele toele ja juhatuse esimehe ettevõtlikkusele. Jätkub matmisplatside akteerimine ja registreerimine. Kokku on registreeritud alates algusest (2003 aasta surnutepühast)997 matmisplatsi ja väljastatud matmisplatsiraamatut. Matmisplatsi valdajad, kellel möödub viis aastat registreerimisest saadab kogudus meeldetuletus-arve. Kahjuks oleme sellega enda võimeid ülehinnanud ning 2022 aastal jõuti saata vaid paarkümmend meeldetuletust. Uueks tööks on lisandunud üleriigilise kalmistuportaali „Haudi“ liitumine. Liitumisega oli vajalik mõned olulised muudatused teha matmisplatsi valdajate andmete kogumisel ja hauaplatside tähistamisel.

Kogudusel on kolm palgalist töötajat. Vabatahtlike töötegijaid oli 34. Koguduse nõukogu koosolekuid peeti kaks. Esimene oli korraline koosolek kus kinnitati eelarve ja teine oli erakorraline. Viljar Kavant tutvustas nõukogule oma ideed korraldada 2024 aastal Friendship Festivali Urvaste kirikule kuuluval Uhtjärve ürgoru nõlval. Nõukogu oli nõus maade rentimisega Frendship Festivali korraldusmeeskonnale.

Kogudusele on väga olulised suhted teiste organisatsioonide ja kogudustega. Suhted Antsla ja Võru valla omavalitsustega on head. Piirkonna koguduste vahelised suhted on head. Toimuvad oikumeenilised kalmistupühad Antslas , aasta alguse oikumeeniline jumalateenistus erinevas piirkonna koguduses ja Antsla palvemaja aastapäeva tähistamine. Meil on sõprussidemed Saksamaal Paderborni Markuse kogudusega, kelle esindus oli meil külas 7.- 11. juulil. Rootsis on sõpruskogudus Löddeköppingis ja Barsebäckis. Nemad on varasematel aastatel saatnud humanitaarabi. 2022 aastal toetasid nad meie kogudust rahaliselt. Teame, et septembris vahetus neil koguduse õpetaja. Uue õpetajaga pole me veel kohtutud.

Hea koostöö on Kaitseliidu Võrumaa maleva Antsla üksik kompaniiga, kellega koos korraldame Eesti Vabariigi aastapäeva üritust Urvaste kirikus ja kalmistul.  Tihe koostöö on Urvaste külaseltsiga, kes korraldab kirikupargis urbanipäeva laata ja koostöös hooldame õunaaeda ja teeme ubinavurtsu. Koostöö toimub veel Järvere külaseltsiga, mida õpetaja ja organist külastavad paarkorda aastas.

Majanduslikult on koguduselt palju jõudu võtnud pastoraadi põrandasoojuse paigaldamise jätkamine. Kuna kogudus ei jõudnud finantsiliselt võtta töölisi, tehti see töö omal jõul sest oskused olid olemas. Hakkepuidu vedu juhatuse esimehe poolt toimub nädalas vähemalt korra sõiduauto käruga. Plaan on rajada hakkepuiduladu ja soetada ka puiduhakkur.

Kantseleis on nüüd soe põrand ja selle üle tunnen ma väga head meelt. Ahjud olid amortiseerunud ja ajasid ka vingu sisse.
Väga huvitav 2022 aasta projekt oli Vambola Raudseppa poolt koostatud Urvaste kihelkonna kalmistute raamatute sari. Selles sarjas ilmus 5 teost: 101 isikut Urvaste kalmistul, Mälestuste radadel Antsla Metsakalmistul, Taaskohtumised Osula kalmistul, Mälupilte isikutest Kraavi kalmistul ja Ajalooline Kaika kalmistu.
28. augustil toimus Urvaste kihelkonnapäev ja rahvapidu. Kavas oli Heimtali kirikus konverents „Kihelkond eile, täna ja homme“, millele järgnes rahvapidu Harjumäel „Palju õnne Võru vald ja saame tuttavaks uute naabritega“. Rahvapidu algas kihelkonnalipu pühitsemisega.

Plaanid tulevikus on ikka jätkata ja olla avatud uutele väljakutsetele. EELK Toetusfond on pannud meile õla alla, et Urvaste kiriku aknad ja uksed saaksid korda. Selleks on nad väljakuulutanud rahakogumis kampaania. Soovime 16. juulil 2023 aastal tähistada Urvaste kiriku 610 juubelit. Jätkata kalmistul raudaedade remonti. Samuti pastoraadi renoveerimist ja soojustamist. Jätkata jumalasõna kuulutamist ja sakramentide jagamist. Üheks sooviks on veel külastada Urvaste kihelkonda jäävaid Võru valla külakeskusi, kus kohtuda külaelanikega.

Olen tänulik kõigile, kes oma südames hoolivad Urvaste kirikust ja koguduse tegemistest ning on leidnud viisi ja võimaluse oma poolseks toetuseks. Tänu Jumalale, kes meid on armulikult hoidnud ja kandnud.

Üllar Salumets

Kirik ja kogudus

Kirikuküla, 66512 Urvaste, Võrumaa

+372 511 8271

urvaste@eelk.ee

Annetus kogudusele

SEB pank:
a/a: EE981010402011463004
Saaja: EELK Urvaste kogudus

Swedbank:
a/a: EE062200221010554707
Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus

Välisviited

EELK koduleht

Piibel net